Dv°rgamoy 2

Dv°rgamoy2 og mamma Dv°rgamoy1. Myndin er tikin Ý 1993.